ติดต่อเรา : สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ลำดับ ชื่อ -สกุล ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ email
1 คุณมณฤนัญ  เมธิธนศิล ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ,สำนักงาน 099-263-5664 monrunun@thaiautoparts.or.th
         
2 คุณสุริชา  ศรีวงษ์ชัย ฝ่ายบัญชี-การเงิน,  ฝ่ายทะเบียน   089-795-0904 suricha@thaiautoparts.or.th
         
3 คุณวรรณคณิต นินทะวงษ์ ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ,  งานอบรมสัมมนา 061-959-1625 wankanit.tapma@gmail.com
         
4 ดร.อัญชนา  ส่วนมนทิระ ฝ่ายเศรษฐกิจและภาษี,  ฝ่ายพัฒนาการส่งออก 085-904-2544 anchana.tapma@gmail.com
    และงานแสดงสินค้า,  ฝ่ายพัฒนา SMEs      
         
5 คุณวรรณคณิต  นินทะวงษ์ ฝ่ายวิชาการ ,  งานมาตรฐานชิ้นส่วน 061-959-1625 wankanit.tapma@gmail.com