ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา “TAPMA HRD Forum 2016” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

  • News
เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา “TAPMA HRD Forum 2016” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
           
       ด้วยฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “TAPMA HRD Forum 2016” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. สร้างเครือข่าย HRD ของสมาชิกฯเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
2. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ แก่สมาชิก
3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกฯในการเตรียมพร้อมและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุค Industry  4.0
 
       ดังนั้นทางสมาคมฯ ใคร่ฯ ขอเชิญท่านร่วมสัมมนา “TAPMA HRD Forum 2016”
ในวันพฤหัสบดีที่  24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง MR224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายัง นายฐิติพงษ์ ขนุนทอง โทรศัพท์ 062-962-6451 โทรสาร 02- 286-9168-9
E-mail: thitipong.tapma@gmail.com ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง11-03-2016 Post by TAPMA