ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง”

  • News
เรียน     สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง”

          เนื่องด้วยบทบาทของสถาบันยานยนต์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อขยายภารกิจในการทำหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น  S Curve คืออุตสาหกรรม Aviation  Logistic และ ยานยนต์อนาคต ดังนั้นจึงมีภารกิจในการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจและจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง  โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการจัดทำรายงานการศึกษา เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          เพื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรม S Curve สถาบันฯ จึงจัดสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบรางและขนส่ง รวมทั้งการซ่อมบำรุง

          ในการนี้สถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง” ในวันอังคารที่  13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น.  ณ ห้องประชุมMeeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ทั้งนี้โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 
          ภายในวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560 จะขอบคุณมาก
 
**กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail: parichat@thaiauto.or.th06-07-2017 Post by TAPMA