ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เนื่องด้วยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ขึ้น   ในวันพุธที่  14  มีนาคม 2561  เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202   ไบเทค  (บางนา) โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี


1. การแถลงผลงานของสมาคมฯ ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา
2.
Keynote  speech  หัวข้อ    “บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย“      โดย ดร.สมชาย  หาญหิรัญ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
3.เสวนาใน หัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย..กับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี”   โดย

คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์              รองผู้อำนวยการสำนักงาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คุณดุสิต ไตรศิริพานิช                      ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน                ผู้ทำการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ์               เลขานุการ ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการเสวนา

คุณโกวิทย์  ว่องกลกิจศิลป์               ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

               
          ในการนี้สมาคมฯ  ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว  ซึ่งสมาคมฯ  มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   และสมาคมฯ ใคร่ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมืออันดีมา ณ โอกาสนี้
03-07-2018 Post by TAPMA