สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Download

ใบสมัครสมาชิกสมาคม
(ภาษาไทย)

Download

ใบสมัครสมาชิกสมาคม
(ภาษาอังกฤษ)

วิธีการสมัครสมาชิก

1. กรอกข้อความตามแบบฟอร์มใบสมัครของสมาคม แจ้งหรือนำส่งมายังสมาคมฯ

2. สมาคมจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสมาคม รอการพิจารณาอนุมัติประมาณ 1 เดือน

3. เมื่อกรรมการสมาคมพิจารณารับเป็นสมาชิกแล้ว สมาคมจะขอรับค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

4. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่บุคคลผู้สมัคร ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการผลิต หรือรับจ้างทำชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ภายในประเทศที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายไทย (มีใบ ร.ง. 4) ซึ่งแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม

2. สมาชิกสมทบได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิได้ประกอบวิสาหกิจการผลิต หรือรับจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ภายในประเทศ และไม่อยู่ในข่ายเป็นสมาชิกสามัญ ซึ่งแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประโยชน์ที่สามารถจะได้รับจากสมาคม

1. นำปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนมา เสนอและผลักดันให้มีการแก้ไข

2. ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

3. ประสานงานในอันที่จะก่อให้เกิดการค้า การพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างประเทศ

4. ข้อมูลและข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นประจำ

5. ข้อมูล คำปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสมาชิก

6. สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในข่ายสมาชิกประเภทสามัญ

2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี)

4. สำเนาใบ ภพ. 20

5. Brochure / Company Profile / แคตตาล็อกสินค้า

6. นามบัตรผู้แทนลำดับที่ 1

7. แผนที่ตั้งโรงงานหรือสำนักงาน

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

เมื่อได้รับแจ้งตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงิน

สมาชิกสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมฯ โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปี ดังนี้

  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 3,500 บาท
  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 -1,000 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิก ฯ ปีละ 4,500 บาท
  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 6,000 บาท

สมาชิกสมทบ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมฯ โดยชำระล่วง หน้าเป็นรายปี ดังนี้

  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 2,500 บาท
  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 - 1,000 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิก ฯ ปีละ 3,500 บาท
  • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปีเสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 4,500 บาท

ที่ตั้งสำนักงานสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-286-9166-7 โทรสาร 02-286-9168-9

e-mail : tapma@thaiautoparts.or.th Website : www.thaiautoparts.or.th

มณฤนัญ / สุนทริยา ประสานงานและบริการสมาชิก