กฏหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับ ภาษีอากร

 

 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 
(โครงการของสำนักงานประกันสังคม)

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
(โครงการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน)