ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 5 รุ่น (รับจำนวนจำกัด)

เชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมฟรี สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมฟรี สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมฟรี สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

        🙆 "Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"🙆

                 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. (ออนไลน์) 

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จัดให้มีการฝึกทักษะอาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จ.สมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย ในปีนี้มีวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 แห่ง นักศึกษา ปวส.จำนวน 262 คน การอบรมแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 18 กันยายน 2563

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน สถาบันไทยเยอรมัน (TGI) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Simtec) จัดอบรมหลักสูตร Automation System Integration เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้า ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)