สมัครสมาชิก

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมัครสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการผลิต หรือรับจ้างทำชิ้นส่วน อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ของยานยนต์ภายในประเทศที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายไทย (มีใบ ร.ง. 4)  ซึ่งแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคลที่มิได้ประกอบวิสาหกิจการผลิต หรือรับจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ภายในประเทศ และไม่อยู่ในข่ายเป็นสมาชิกสามัญ  ซึ่งแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม          

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

 1. กรอกข้อความตามแบบฟอร์มใบสมัครของสมาคม พร้อม แนบเอกสารประกอบ ส่งมายังสมาคมฯ ทาง online หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. สมาคมจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสมาคม รอผลการพิจารณาอนุมัติประมาณ 1 เดือน
 3. เมื่อกรรมการสมาคมพิจารณารับเป็นสมาชิกแล้ว สมาคมจะขอรับค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 4. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร  (เอกสารทุกใบต้องเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท)

 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้ผลิต ซึ่งจะอยู่ในข่ายสมาชิกประเภทสามัญ
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี)
 4. สำเนาใบ ภพ. 20
 5. Brochure / Company Profile / แคตตาล็อกสินค้า
 6. นามบัตรผู้แทนลำดับที่ 1
 7. แผนที่ตั้งโรงงานหรือสำนักงาน

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

เมื่อได้รับแจ้งตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ดังนี้

 1. สมาชิกสามัญ (เป็นผู้ผลิต) จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมฯ โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปี ดังนี้
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 3,500 บาท
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ  500 -1,000 ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิก ฯ ปีละ 4,500 บาท
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 6,000 บาท
 1. สมาชิกสมทบ (ผู้จัดจำหน่าย/อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง) จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมฯ โดยชำระล่วง    หน้าเป็นรายปี ดังนี้
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 2,500 บาท
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500  - 1,000  ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิก ฯ ปีละ 3,500 บาท
 • ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี เสียค่าสมาชิกฯ ปีละ 4,500 บาท
 1. นำปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนมา เสนอและผลักดันให้มีการแก้ไข
 2. ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 3. ประสานงานในอันที่จะก่อให้เกิดการค้า การพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างประเทศ
 4. ข้อมูลและข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นประจำ
 5. ข้อมูล คำปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสมาชิก
 6. สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
 7. ได้รับ Thailand Automotive Industry Directory ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นทุกปี