กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

 
image

คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ตำแหน่ง นายกสมาคม

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

image

คุณกรกฤช จุฬางกูร

ตำแหน่ง เลขาธิการ

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

image

คุณสุพจน์ สุขพิศาล

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

image

คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ และผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร

บจก. ทีที โอโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์)

image

คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์

ตำแหน่ง เหรัญญิก

บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด

image

คุณฐิติวัลคุ์ พรหมพันธ์

ตำแหน่ง นายทะเบียน

บริษัท บางกอกเมทอลเวอร์ค จำกัด

คณะอุปนายกฝ่ายต่างๆ

image

คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายบริหารฯ/โฆษก

บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด

image

คุณคณุตม์ นิรันตสุขรัตน์

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายวิชาการ

บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

image

คุณปริญญา เขตคาม

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

image

คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายกิจกรรมฯ

บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด

image

คุณพินัย ศิรินคร

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

image

คุณพัชราภา กิตะพาณิชย์

ตำแหน่ง อุปนายก/ฝ่ายพัฒนาการส่งออก

บริษัท สมบูรณ์แอ็ควานซ์เทคโนโลยี จำกัด

image

คุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ

ตำแหน่ง อุปนายก /ฝ่าย SMEs

บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด

image

คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายบริหารฯ

บจก. ทีที โอโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์)

image

คุณธันธัช ฤทธิ์น้ำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายวิชาการ

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด

image

คุณเสวก ประกิจฤทธานนท์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายพัฒนาการส่งออก

บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด

image

คุณพงศ์สรรค์ โค้วคชาภรณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

image

คุณกิตติพล วิชญวิเชียร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายกิจกรรมฯ

บริษัท ศิริวัฒนาพลาสติก (1989) จำกัด

image

คุณดอกคูณ  บุญเดช

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายพัฒนาการส่งออก

บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

image

คุณเฉลิมรัฐ สินบริสุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด

image

คุณอริยะ ทวนทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

image

คุณอำพล หอมปลื้ม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

image

คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอุปนายก /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด

ฝ่ายวิชาการ

image

คุณศิริรัตน์ สุทีปธรรม

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา / ฝ่ายวิชาการ

 

 
image

ม.ล.สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

 
image

คุณนราธร ไปบน

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด

 
image

คุณวิชาญ เกล็ดงูเหลือม

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

 
image

คุณวัลลภ ตั้งวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย

 
image

คุณอัศมาพร บานแย้ม

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

 
image

คุณวิชุตา ยังมีสุข

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

 
image

คุณทิตพงศ์ พงษ์เภตราตร์

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท สมบูรณ์แอ็ควานซ์เทคโนโลยี จำกัด

 
image

คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
image

คุณเขมชาติ ธนมงคลฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท เอส อาร์ไทร์ จำกัด

 
image

คุณกัลยภรณ์ อึ้งสมรรถโกษา

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท บ๊อซ ออโตโมทีฟ จำกัด

 
image

คุณกมรวรรณ ดาวประกายมงคล

ตำแหน่ง กรรมการ / ฝ่ายวิชาการ

บริษัท พี เอ็ม เค ไดมอนด์ กลาส จำกัด

 

ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

image

คุณจีระ อุดมศิลป

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา/ฝ่ายเศรษฐกิจฯ

บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 
image

คุณพีรศักดิ์ โหสกุล

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เสรีวัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด

 
image

คุณยอด พัฒนาตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เด็นโซ่เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
image

คุณกฤต เอื้ออนันตสันต์

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

 
image

คุณณัฐชนน จันทองปาน

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

 
image

คุณเกยุวัลย์ อุษณกรกูล

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

 
image

คุณสรายุทธ อุยบวน

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

 
image

คุณวงศ์วริศ เผอิญโชค

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด

 
image

คุณปรเมศร์ ลี้โกมลชัย

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด

 
image

คุณวลัญช์พร ปาลเดชพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

 
image

คุณสุภาพร แหลมไพศาล

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

 

ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

image

คุณเพียงจิต เมืองโคตร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

 
image

คุณนิชา วีรพร

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

 
image

คุณยศรา ลิมป์ไพฑูรย์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด

 
image

คุณภัทรา พงษ์วัฒนานุสรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จำกัด

 
image

คุณอรรณพ จิโรจจาตุรนต์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด

 
image

คุณสันติ วจนพานิช

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด

 
image

คุณวัฒนพล แสงสว่างศรี

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท สยามอินเตอร์โมลด์ จำกัด

 
image

คุณผจญสิชณ์ เทศประทีปวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท อินเตอร์ บิสเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

 
image

คุณภราดา ชุมสาย ณ อยุธยา

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาการส่งออกฯ

บริษัท พงศ์พาราโพลิเมอร์ จำกัด

 

ฝ่ายกิจกรรมฯ

image

คุณสิริกร สุทธิจิตรานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายกิจกรรมฯ

บริษัท พงศ์พาราโพลิเมอร์ จำกัด

 
image

คุณณัฐพงษ์ อึ้งอัมพร

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายกิจกรรมฯ

บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จำกัด

 
image

คุณกิตติพศ ธนเลิศลาภ

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายกิจกรรมฯ

บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด

 

ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

image

ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด

 
image

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

 
image

คุณณัฐพงศ์ นันทธนสุข

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

 
image

คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
image

คุณธีรยุทธ บุนฑารักษ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 
image

คุณวรินทร์ กีรติภราดร

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด

 
image

คุณชัยรัตน์ ภักดีพาณิชพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

 
image

คุณอดิศักดิ์ มั่นคง

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด

 
image

คุณวิบูลย์ ภัทรกิจจานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 
image

คุณภาวัช ปานบ้านแพ้ว

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท โคเอน เมทอล จำกัด

 
image

คุณบุสฎี ศุภชัยภิญโญ

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

 

ฝ่ายพัฒนา SMEs

image

คุณบดินบร์ ปราชญ์สุชนัย

ตำแหน่ง กรรมการ/ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท วี.วี.เค.โอโต้พาร์ท จำกัด

 
image

คุณอัครินทร์ เหมอยู่

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท เซราไทย จำกัด

 
image

คุณธันย์ รวีสวัสดิ์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท เอ็ม เอ็น ออโตพาร์ท จำกัด

 
image

คุณธีวินท์ เทียนทองทิพย์

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

 
image

คุณพิชญ์ การุณกรสกุล

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท เอเชีย พริซิชั่น เอ.ที. จำกัด

 
image

คุณญาณี ตรีพรเจริญ

ตำแหน่ง กรรมการ /ฝ่ายพัฒนา SMEs

บริษัท อีอาร์พี คอมปาวด์ จำกัด

 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15