ทำเนียบนายก

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

image

นายทองมา หงส์ลดารมย์

นายกสมาคม ท่านที่ 1

ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2525

image

นายลัดพลี สินธุโสภณ

นายกสมาคมท่านที่ 2

ระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2529

image

นายณัฐวัฒน์ แพรพริ้วงาม

นายกสมาคมท่านที่ 3

ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2535

image

นายอัจฉรินทร์ สารสาส

นายกสมาคมท่านที่ 4

ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2539

image

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง

นายกสมาคมท่านที่ 5

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545

image

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

นายกสมาคมท่านที่ 6

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549

image

นายประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ

นายกสมาคมท่านที่ 7

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2553

image

นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์

นายกสมาคมท่านที่ 8

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561

image

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

นายกสมาคมท่านที่ 9

ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9