ลงโฆษณาบนเว็บไซต์และ Newsletter

มีความประสงค์จะลงโฆษณาบนเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ระยะเวลา 1 ปีและวารสาร 3 เล่ม ราคา 20,000 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูุลค่าเพิ่ม)

สนใจลงโฆษณากับเรา

ตำแหน่ง Banner

ตำแหน่ง Banner บนเว็บไซต์

ตำแหน่ง Banner ใน Newsletter

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9