ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ลงโฆษณาบนเว็บไซต์และ Newsletter

มีความประสงค์จะลงโฆษณาบนเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ระยะเวลา 1 ปีและวารสาร 3 เล่ม ราคา 20,000 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูุลค่าเพิ่ม)

สนใจลงโฆษณากับเรา

ตำแหน่ง Banner

ตำแหน่ง Banner บนเว็บไซต์

ตำแหน่ง Banner ใน Newsletter