ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

 

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย์  นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เนื่องในโอกาสได้เข้ารับรางวัลบุคลากรยานยนต์ดีเด่นประจำปี 2564  จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) ณ  ห้องประชุม ชั้น 2   อาคารเจริญวิศวกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบไว้เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านยานยนต์ ด้วยความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ อีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรที่จะเป็นแบยอย่างที่ดีแก่บุคลากรในวงการยานยนต์สืบต่อไป

โดยมีคุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิระหมื่นเดช อุปนายกฝ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และคุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ รองเลขาธิการ ได้เป็นผู้แทนคณะกรรมการ TAPMA เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย