ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคุณถาวร ชลัษเฐียร
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม

พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ว่าที่พันตรี วัชรพล
ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
คุณอำพล หอมปลื้ม
เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
กรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
-คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์
-คุณอริยะ ทวนทอง
-คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล
-คุณบุสฎี ศุภชัยภิญโญ
-คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ
สถานประกอบการในโครงการทวิภาคี อ.กรอ.อศ ยานยนต์และชิ้นส่วนปี 2565
คณะอนุกรรมการจากสถานประกอบการ
และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆทั้ง 19 วท. เข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานของ กรอ.อศ. และชี้แจงแนวทางปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทวิภาคีปี 2565

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15