ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

แบบฟอร์มลงโฆษณาบนเว็บไซต์

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้จัดทำเว็บไซด์ และ Newsletter  สมาคมฯ

http://www.thaiautoparts.or.th/ รวมถึงหนังสือ  “Thailand  Automotive Industry  Directory”  ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ รายใหม่ ๆ หรือผู้ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน ใช้เป็นสื่อกลางในการค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องหนึ่ง

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมลงโฆษณาบนช่องทางต่างๆ  ของสมาคมฯ  ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์

อันดี และยังเป็นช่องทางในการขยายตลาดอีกช่องทางหนึ่งด้วย